ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Вътрешни организационни документи, касаещи дейността на ДГ

Прикачени документи

План за включване на семейството като неразделна част от възпитателно-образователния процес
План за работа на Педагогическия съвет,2021-2022 г.
Формиране на гражданско образование
Организация на учебния ден, дневен режим,седмично разпределение,2021-2022г.
Календарен график за дейностите от годишния план,2021-2022 г.
Вътрешни правила за раб.заплата,2021-2022 г.
План за дейностите по БДП,2021-2022 г.
Етичен кодекс
Годишен план,2021-2022 г.
План за контролна дейност на директора,2021-2022 г.
Система за поощряване на децата с морални и материални награди
Програмна система на ДГ 44-2021-2022 г.
Стратегия за образ.интеграция на децата от етн.малцинства
Правилник за вътрешния трудов ред за учебна 2021-2022 г.
Правилник за устройството и дейността на ДГ 44 през 2021-2022 уч.година
План за органидация на дейността на ДГ 44 в условията на Ковид,2021-2022 г.
Вътрешни правила за дейността на ДГ 44 в извънредна епидемична обстановка,2021 г.
Насоки за обучение и действия на ДГ 44 в условията на усложнена епидемична обстановка,2021 г.
Стратегия за развитиего на ДГ 44 "Калина", 2020-2024 г.
Брой на педагог.ситуации и информация за организация на учебния ден, ПГ-6-годишни
Брой на педагог.ситуации и информация за организация на учебния ден при 3,4,5-годишни
Толерантност
Програма за превенция на агресивното поведение
Етичен кодекс на работещите в ДГ 44 Калина - София - 2013г.