ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Вътрешни организационни документи, касаещи дейността на ДГ

Прикачени документи

План за дейностите по БДП за учебна 2020 - 2021 г.
План за работа със семейството, 2020/2021 г.
План за организация на работата на ДГ 44 в условията на COVID-19
Програмна система на ДГ № 44 "Калина",2020/2021 г.
Стратегия за развитиего на ДГ 44 "Калина", 2020-2024 г.
Приложения към годишния план, 2020/2021 г.
Правилник за устройството и дейността на ДГ 44 "Калина", 2020/2021 г.
Годишен план, 2020/2021 г.
Стратегия за интеграция на малцинствените групи в ДГ 44 Калина
Брой на педагог.ситуации и информация за организация на учебния ден, ПГ-6-годишни
Брой на педагог.ситуации и информация за организация на учебния ден при 3,4,5-годишни
Правила за квалификация, 2019 - 2020 г.
План за квалификационна дейност, 2019 - 2020 г.
Толерантност
Програма за превенция на агресивното поведение
Етичен кодекс на работещите в ДГ 44 Калина - София
Етичен кодекс на работещите в ДГ 44 Калина - София - 2013г.