ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Обществен съвет

 

ИНСТРУКЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Благодарим Ви, че присъствате на събранието и участвате в излъчването на нови представители в обществения съвет към детска градина ДГ № 44 „ Калина “.

При упражняване на Вашето право на глас, моля, имайте предвид следните нормативни регламенти:

 1. За представители на родителите могат да бъдат избрани:
 • родители на деца от детската градина;
 • професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина.
 1. Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца от детската градина.
 2. В събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете.
 3. За член на обществения съвет всеки родител може да предложи:
 • себе си;
 • друг родител на дете в детската градина;
 • професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина.
 1. На събранието на родителите се избират и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца от детската градина.

Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

 1. Участието на членовете в обществения съвет е:
 • на доброволни начала;
 • безвъзмездно.
 1. Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • член на настоятелството на детската градина или на училището;
 • в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.