ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Мисия и визия

Мисия:

 1. Утвърждаване на  възпитателно  –  образователните  дейности като  процес на системен  и последователен преход на децата  от  предучилищно  към    начално  училищно  обучение ;
 2. Организиране на предучилищната общност като отворена система ;
 3. Въвеждане на  съвременни  педагогически  технологии ;
 4. Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии  от  учителите;
 5. Утвърждаване на предучилищната система като самообучаваща се организация, построена на основата на знание и  информация ;
 6. Хуманизация на  отношенията  в  детската  градина;
 7. Формиране и  развитие  на  общовалидните  човешки ценности  като:
 • уважение на  правата и свободите на всяко дете , учител, родител и всеки друг участник в образователните   взаимодействия ;
 • ангажиране на  учителската  общност  със  създаването на адекватни условия за разбирателство между различните  етнически  и  верски  групи,  като се полагат  усилия  за  преодоляване  на  предразсъдъците и  дискриминацията  по  етнически  и  верски  признак.

Общи задачи и цели:

Целите и задачите на годишния комплексен план за всяка нова учебнагод. са: Създаване на условия за качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 години, съгласно държавните образователни изисквания.

ЗАДАЧИ:

 1. Спазване на ДОС, като гарант за качество и творчество в прилагане на педагогическите модели на взаимодействие деца – учител.
 2. Осигуряване на оптимални условия за качествена подготовка на децата от подготвителните за училище група, съгласно ДОС на основата Програмна система на ДГ № 44 „Калина“, като част от Стратегията за развитие на детската градина  и учебните помагала на издателство „Изкуства” . Създаване условия за физическа активност, за развитие на физически качества, закаляване на детето и постигане на реални резултати при състезания.
 3. Изграждане на детско общество за всяка група, чрез моделиране на чувства за толерантност и хуманни взаимоотношения по посока на споделеното знание.
 4. Диференциране грижата за всяко дете и реализиране личните му планове.
 5. Формиране на знания за национални и европейски ценности.
 6. Адекватно прилагане на модели за поведение при реализиране спазването правата на детето,съгласно Хартата за правата на детето,Закона за правата на детето.
 7. Създаване на умения за безопасност и съхранение на живота и личността на детето.
 8. Развитие на умения за безопасно движение по улицата.
 9. Използване на диагностични процедури за установяване нивото на развитие на детската личност.
 10. Затвърдяване на ритуализацията в празниците и развлеченията в детското заведение.