ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

История

Бившето село Ботунец е преобразувано в едноименния квартал с Указ 120 на Държавния съвет на НРБ от 23 януари 1978 г. при създаването на район "Кремиковци" и е разположено в североизточната част на София.  Ботунец е един от най-новите квартали на столичния град, застроен с цел да задоволи жилищните нужди на работниците от металургичния комбинат „Кремиковци”. По решение на ръководството на МК "Кремиковци" през 1965 г. е преотстъпена 4-етажна сграда, собственост на Комбината, чиито помещения са приспособени за отглеждане и възпитание на децата на металурзите, живеещи в малкото работническо селище.  Първите директори на детската градина са г-жа Терзиева  и  г-жа Драгинова.

     Детската градина започва съществуването си с една І-ва възрастова група, разположена на първия етаж ; ІІ-ра и ІІІ-та възрастови групи, разположени на втория етаж и две нощуваши групи, разположени на трети и четвърти етажи.

    През годините производствата в комбината се разрастват, работниците се увеличават и в селото започват с бързи темпове да се строят жилищни блокове за български и чуждестранни металургични работници. Това води и до увеличаване броя на децата, посещаващи детското заведение.

   От 70-те години до 1991 г. директор на детската градина е г-жа Мария Гочева, която с всеотдайния си труд има съществен принос за запазване и развитие на детското заведение.  За отглеждането и възпитанието на децата са отдали своите знания много квалифицирани педагози, които заслужават възхищението и признателността на няколко поколения.

От 1995 г. до месец октомври 2022 г.  директор на ДГ № 44 „Калина” е г-жа Костадинка Георгиева, която с помощта  на целия персонал  създават за децата многобройни възможности за игри и занимания, за социализация и приобщаване към общочовешките ценности. През този период сградата на детското заведение беше обновена и модернизирана, условията на труд на персонала - подобрени, а грижите за децата са съобразно педагогическите норми и утвърдените стандарти за усвояване на необходимите знания и компетентности по отделните образователни направления, тъй като предучилищото възпитание и образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, социално, емоционално и творческо развитие на подрастващите. Водеща роля има ученето чрез игра и всички дейности в детската градина са подчинени на това да осигурят щастливо детство на всяко дете и да изградят у него мотивация и увереност в собствените му сили и възможности.

От м. октомври 2022 г. директор на детското заведение е г-жа Мариета Кирилова Божилова-Стоянова, на която и предстои да твори бъдещето, с активното участие на  персонала, децата и техните родители. На добър час!

От 2001 г. ДГ № 44 носи хубавото име „Калина”.

     В настоящия момент  сградата на детското заведение е общинска собственост . В  ДГ № 44 "Калина"  са класирани и записани повече от 160 деца, които са разпределени в шест възрастови групи.

Постоянно увеличаващият се брой на децата предполага увеличаване и  разширяване на сградното пространство, на което се надяват всички работещи в детската градина.

   Детската градина разполага с обширен и добре поддържан двор с безопасни и естетически издържани уреди и съоръжения за игра.

От създаването си през 1963 година, екипа на "Калина" неотклонно спазва следните приципи:

 • Създаваме условия близки до домашния уют;
 • Предоставяме възможност детето да развие заложбите си;
 • Следваме индивидуалния темп на детето;
 • Възпитаваме децата с обич;
 • Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.


      МИСИЯ   НА   ДГ   № 44   „КАЛИНА” : 

 1. Утвърждаване  на  възпитателно  –  образователните  дейности като  процес на системен  и последователен преход на децата  от  предучилищно  към    начално  училищно  обучение ;
 2. Организиране на предучилищната  общност като отворена система ;
 3. Въвеждане  на  съвременни  педагогически  технологии ;
 4. Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни  технологии  от  учителите;
 5. Утвърждаване на предучилищната система като самообучаваща се организация, построена на основата на знание  и  информация ;
 6. Хуманизация  на  отношенията  в  детската  градина;
 7. Формиране  и  развитие  на  общовалидните  човешки ценности   като:
 • уважение  на  правата и свободите на всяко дете , учител, родител и всеки друг участник в образователните взаимодействия ;
 • ангажиране  на  учителската  общност  със  създаването на адекватни условия за разбирателство между различните  етнически  и  верски групи,  като се полагат  усилия  за  преодоляване  на  предразсъдъците и  дискриминацията  по  етнически  и  верски  признак.