ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Прием за учебна 2020 / 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 Министерството  на  здравеопазването  излезе  с  важна информация  за  родителите, чиито деца ще посещават яслени  и градински  групи в  детски градини  за  необходимите документи и изследвания, които трябва да представят във връзка с началото на учебната  2020 / 2021 година, при постъпване за първи път или възобновяване на посещенията в ясла или градина.

Здравният  министър  проф.  Костадин  Ангелов  заяви,  че новопостъпилите  деца  в  детски градини  и  ясли,  както  и отсъстващите  повече  от  2  месеца  от  учебни  занятия, ще трябва да  направят  задължително  изследване. 
Здравният  министър  припомни, че  ако  бъде  установен  случай на  зараза  в  учебно  или  детско заведение , той попада в обхвата  на  задълженията  на  съответното  РЗИ, а тестовете за контактните  деца  ще  бъдат безплатни.

           Вижте най-важното, което трябва да знаете  за децата, които  посещават  ясли  и  детски  градини:

      За  новоприети  в  детски  градини  деца  се  изискват  следните документи:

 1.   Здравно – профилактична  карта, попълнена  от  личния лекар  и  данни  за  имунизационния  статус  на  детето ;
 2.   Отрицателен  резултат  от  изследване  за  патогенни  чревни бактерии  и  чревни  паразити,  извършено  не  по – рано  от  15  дни преди  постъпване  в  детската  градина ;
 3.   Изследвания  на  кръв  и  урина,  извършени  в  едноседмичен  срок  преди  постъпване  на  детето  в  детската градина ;
 4.   медицинска  бележка  от  личния  лекар  за  липсата  на контакт  със  заразно  болен.
                   За  новоприети  в  ясли  групи  деца  се изискват следните  документи:

  - здравно - профилактична карта, попълнена  от  личния  лекар  и данни  за  имунизационния  статус  на  детето ;
  - отрицателен  резултат  от изследване за  патогенни  бактерии  и чревни  паразити,  извършено  не  по-рано  от  15 дни  преди постъпване  в  детската  ясла ;
  - изследвания  на  кръв  и  урина,  извършени  в  1-месечен срок преди  постъпване  в  яслената  група ;
  - изследване  с  отрицателна  реакция  по  Васерман  за  единия от  родителите,  извършено  в  6-месечен срок  преди  постъпване  в  яслената  група ;
  - медицинска  бележка  за  липса  на  контакт със  заразно  болен.

  За деца, които възобновяват посещенията  си  в детска  градина  при  отсъствие  за  повече  от 2 месеца, се предоставя  еднократен  отрицателен  резултат  за  чревни паразити.

      

 

 

УКАЗАНИЯ


относно  посещението  на  децата  в  детски  градини  и  ясли,

 получени  от  главния  държавен  здравен  инспектор  доц.  д-р Ангел Кунчев, дм

 

В съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат временни противоепидемични мерки Министерство на образованието е изготвило Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, съгласувани с Министерство на здравеопазването. Същите са публикувани на електронната страница на здравното ведомство на следния .

С писмо с изх. № 9105-225 от 03.07.2020 г. на министъра на образованието до Националното сдружение на общините в Република България, кметовете на общини и началниците на Регионалните управления на образованието са изпратени промени в горецитираните мерки. С промените е отменен текстът, с който се регламентира, че посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 г., добавен е нов текст по отношение смесването на групи, както и за режима на дезинфекция на помещенията.

Същевременно, през последния месец се отчита тенденция на повишена интензивност на епидемичния процес от COVID-19 в отделни области, общини и населени места на страната, като заболяването продължава да се регистрира, както сред лица с ясно установена епидемична връзка помежду си в рамките на семейни огнища, производствена среда и организирани колективи, така и повсеместно в обществото, сред различни групи от населението.

Все по-голямо значение за разпространението на инфекцията имат асимптомните вирусоносители и т. нар. пресимптомни носители, при които инфектирането с новия коронавирус се установява няколко дни преди клиничната изява на заболяването и отделянето на причинителя е в значимо количество. Липсата на изявени симптоми при посочените носители, както и неспазването на противоепидемичните мерки улеснява разпространението на инфекцията, особено на места, където е затруднено спазването на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носенето на защитни маски за лице.

Предвид гореизложеното и с оглед опазване живота и здравето на децата, техните семейства и персонала в детските заведения и недопускане възникване на нови епидемични взривове в организирани колективи и семейна среда, обръщам внимание на следното:

 1. Приемът на деца в детските градини и ясли, вкл. и на новоприети деца, следва да се извършва въз основа на оценка на риска, извършена от областните щабове за борба с COVID-19, базирана на конкретната епидемична обстановка на територията на областта, общината и населеното място и при отчитане на ползите спрямо рисковете.
 2. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, при извънредна епидемична обстановка временни противоепидемични мерки на територията на отделна област, община или населено място могат да се въведат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор;
 3. При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина/ясла след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 4. С цел недопускане разпространението на COVID-19 в детски колективи е необходимо провеждането на стриктен контрол по спазване на въведения противоепидемичен режим на работа, като при нужда оказвайте методична помощ на персонала в тях за правилното прилагане на противоепидемичните мерки, свързани с употреба на лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция, кратност на дезинфекционните мероприятия и др.
 5. 5. По отношение на препоръката за обединяване на групи в детските градини считаме, че същото би могло да бъде приложимо само по отношение на градинските, а не на яслените групи, вкл. и тези в детските ясли при спазване на посочените по-горе условия, по предложение на директора на детската градина и съгласувано със съответния сформиран областен щаб за борба с COVID-19.  Преди да се пристъпи към фактическото смесване на групите родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие.
 6. По отношение на кратността на провежданата дезинфекция в детските заведения обръщаме внимание, че тя се определя от редица фактори, като не е еднаква за всички помещения, контактни повърхности и предмети. Посочената в писмото кратност е по отношение на основната дезинфекция в детските заведения, но тя не отменя провежданата текуща такава, която се извършва регулярно и при необходимост и както посочихме по-горе е различна по обем и вид. Така напр. в санитарните помещения, кухненския блок, офисите към групите и др. текуща дезинфекция се  извършва повече от два пъти. В детските ясли следва да се има предвид, че в този възрастов период децата нямат изградени навици и тепърва се приучават да извършват голяма част от рутинните дейности самостоятелно, поради което и дезинфекционните мероприятия следва да са съобразени с това.

Предвид горното, както и формите на педагогическо взаимодействие и тяхното място на провеждане (на открито и/или закрито) всяко детско заведение следва да изготви алгоритъм по отношение вида и кратността на провежданите дезинфекционни мероприятия, за което при необходимост може да им окажете методична помощ.

По време на своята дейност в детските заведения следва да се спазват всички други здравни изисквания, регламентирани и прилагани и преди създалата се епидемична обстановка в страната, вкл. и по отношение на храненето на децата, пиенето на вода и т. н.

 

 

 

 

 

 

           УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ ,

           Във връзка с отмяна на извънредното положение

           ВИ  УВЕДОМЯВАМ,

че класиранията и записването на приетите деца в  ДГ № 44 „Калина”, кв. „Ботунец”  ще се извършват съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван  на страницата  на  ИСОДЗ  и  сайта  на  ДГ  № 44  http://dg44kalina.com/, секция „Прием” , при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Резултатите  от   първото класиране  за учебната  2020 / 2021  година  ще  бъдат публикувани  на  15. 05. 2020 г., а срокът  за записване  ще  бъде  от  18  май  2020 г.  всеки работен ден  от  9:30  часа  до   дата : 29. 05. 2020 г.  при спазване на изискващата се дистанция и спазване на изискването за влизане на един родител в административните помещения за извършване на записването,  с  цел избягване на струпване на хора в закрити пространства .

Достъпът до пейките и детските площадки в дворното пространство ще бъде ограничен, в съответствие с мерките, предвидени в Заповедта за разрешение за разходки в градски паркове  и  градини  на  СО от 27. 04. 2020. 
Призовавам  родителите да спазват мерките за безопасност – препоръчително е използването на лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти и др.), спазване на дистанция от поне 2,5 м. между отделните  посетители, както и да не се струпват множество хора на едно място.

Напомням,  че  влизането с домашни любимци, велосипеди и тротинетки , управлявани от деца в  двора на ДГ , е  забранено. 
Спазването на правилата на ДГ и посочените мерки във връзка с епидемиологичната обстановка и заплахата от зараза с Covid 19 от страна на посетителите е проява на отговорност към опазването на здравето на родители, деца и персонал.

          БЛАГОДАРЯ  ЗА  РАЗБИРАНЕТО !

 

 

                     УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

На прикачени файлове може да видите списъците на класираните деца, набори 2017 г. и 2018 г. от дата: 15. 05. 2020 г.