ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Прием и работа на ДГ за учебна 2021 / 2022 г.

 

Изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община - 14.10.2021

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 14.10.2021 година се проведе заседание на Столичния общински съвет, на което се гласува изменение на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, както следва:

  • 10. „Децата, които са класирани и записани в общинските самостоятелни детски ясли следва да постъпят в срока определен в чл. 15, ал. 10 в съответната детска ясла с оглед прилагането на КРИТЕРИЙ № 5 „Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.“ при кандидатстване за прием в първа група.“
  • 11. „При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските самостоятелни детски ясли/СДЯ/ и общинските детски градини/ДГ/  не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Децата, които са приети и не са постъпили в общинските СДЯ и общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.“

 

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената обстановка от разпространението на COVID - 19  от 17. 09. 2021 г. гр. София  попада в червената зона поради отчетена 14. дневна заболеваемост. На основание Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на МЗ и Заповед № РД09-2062/13.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейността по преминаване в ОРЕС/ ПВРЕС, Ви уведомяваме, че децата могат да отсъстват от детска градина, като отсъствията ще се ИЗВИНЯВАТ по уважителни причини. За целта е  необходимо  да се подаде Заявление-Декларация  до директора, което е публикувано на официалната страница на ДГ 44, сектор „Прием  и рабона на ДГ за 2021 / 2022 учебна година.

Заявлението-Декларация може да бъде подадено и по електронен път на e-mail : gradina_kalina44@abv.bg

Бъдете здрави !

 

 

 

 

 

Изх. № РУО1-32122/01.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно чл. 10 и чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование Ви напомням, че децата, за които предучилищното образование е задължително, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствия на децата по семейни причини са допустими за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

При посочените условия отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано посоченото ниво на заболеваемост. В този случай отсъствията са по уважителни причини без за това да е издадена изрична заповед на министъра на образованието и науката.

Анализът за 14-дневната заболеваемост по области се прави към последния ден на всяка седмица (неделя) и се оповестява на електронната страница на Националния център по заразни и паразитни болести. Публикуваните стойности отчитат 14-дневната заболеваемост на 100 000 към съответна дата.

Данните от анализа предоставят моментна сравнителна картина по области: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Отсъствията по реда на чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по семейни причини. 

На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. В Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование са регламентирани възможностите за отсъствие само на децата, за които предучилищното образование е задължително, тъй като в останалите случаи и съответно за останалите деца посещението на детска градина/ясла не е задължително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2091/27.09.2021 г.

на началника на РУО – София-град /

 

 

 

На вниманието на родителите:  "Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година (публ. 31.08.2021 г.)" -  https://www.mon.bg/bg/100876       

 

 Прием в детските ясли и градини в София през 2021 г. – дати и критерии

 Приемът в общинските детски ясли, градини и в подготвителните групи на общинските училища в София от 2021 г. ще става по нови правила. Това предвижда наредба, приета от Столичния общински съвет, чрез която се въвежда уседналост. Предимство ще имат децата, чиито родители са с постоянен адрес на територията на Столична община през последните над 3 години, това им носи цели 4 точки. Тези с адрес през последните от 1 до 3 години – 3 т., а през последната 1 година – 2 т. Настоящият адрес на един от родителите на територията на Столична община през последните над 3 години дава цели 3 точки, през последните от 1 до 3 години – 2 т., а през последната 1 година – 1 т. Промени има и в социалните критерии, където точките за дете с двама починали родители и с неизвестен родител са увеличени.

Календар

Кандидатстването за детска ясла и градина в София за септември 2021 г. започва на 29-и март в https://kg.sofia.bg/isodz/. Тогава се обявяват свободните места за новата учебна година. От 29 март до 7 май 2021 родителите подреждат желаните детски ясли и градини в https://kg.sofia.bg/isodz/, като за целта трябва да се направи профил или регистрация в сайта.

На 7 май 2021 г. в 18 часа системата се заключва, като до тогава можете да пренаредите градините по желание. На 14 май 2021 г. излиза първото класиране за софийските ясли и градини, а от 17 до 28 май 2021 е срокът за записване в ясла или градина, в случай че сте от късметлиите с прието дете.

Ако детето не е прието, следите и кандидатствате за второ класиране, като преди затварянето на системата може да пренареждате желаните ясли и градини според свободните места на следващите второ, трето и четвърто класиране – 29 май, 12 юни и 26 юни 2021 са датите на тези класирания. Ако детето не е прието и на второ, трето и четвърто класиране, чакате и кандидатствате на текущите класирания, които започват от 28 август 2021 г. и се провеждат всяка събота.

За тези, които се надяват на по-ранен прием и тръгване на детето преди септември 2021 г., въпреки че шансът е минимален, текущите класирания се възобновяват на16 януари и ще има текущо класиране на всеки две седмици до края на февруари 2021.

Ако сте подредили желаните градини в профила преди 29 март, то на 29 март те ще се анулират и трябва да ги подредите отново.

 

ОТ 2021 Г. ВЛИЗАТ В СИЛА НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ГРАДИНИ В СОФИЯ.     ЕТО КАКВО ГЛАСЯТ ТЕ:

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя детски градини, за които кандидатства:

– за ясла, детската градина/училище по първо желание – 3 т.

– за ясла, детската градина/училище по второ желание – 2 т.

– за ясла, детската градина/училище по трето желание – 1 т.

Общи критерий

Първи критерий – постоянен адрес на родителите/настойниците на територията на Столична община

през последните над 3 години – 4 т.

през последните от 1 до 3 години – 3 т.

през последната 1 година – 2 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община

през последните над 3 години – 3 т.

през последните от 1 до 3 години – 2 т.

през последната 1 година – 1 т.

(важи за прием на деца за яслени групи в самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

през последните над 3 години – 4 т.

през последните от 1 до 3 години – 3 т.

през последната 1 година – 2 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

през последните над 3 години – 3 т.

през последните от 1 до 3 години – 2 т.

през последната 1 година – 1 т.

(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в детски градини и в подготвителни групи в училищата)

НЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯННИЯ ИЛИ НАСТОЯЩИЯ АДРЕС, АКО ПРОМЯНАТА НА АДРЕСА Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Необходими документи: Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Втори критерий – Постоянен или настоящ адрес на един от родителите или настойниците, който упражнява родителските права, на територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина и училището – 2 т. 

Необходими документи: Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, удостоверение за постоянен или настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно

Трети критерий – Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете – по 2 т. за родител

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение преди датата на класиране и родител в отпуск за отглеждане на дете – подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК /на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис/, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.

Необходими документи: За самоосигуряващи се родители – платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/.

Необходими документи: За работещи родители в чужбина преди датата на класиране – съответен легализиран превод на документа.

Четвърти критерий – родител, който е редовен студент – по 2 т. за родител

Необходими документи: За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ или се удостоверява служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Необходими документи: За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура или се удостоверява служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

(Ползва се само един от критериите на работещ или учещ родител)

Пети критерий – Дете, което посещава/епосещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране – 1 т.

Необходими документи: За общинските самостоятелни детски ясли – удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ

Необходими документи: За частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ – удостоверява се служебно /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина за първа градинска група/

Шести критерий – брат или сестра, посещаващи детска градина или училище, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска градина или училище (не се прилага за деца – близнаци и за деца родени с разлика до 2 години) – 1 т.

Необходими документи: За самостоятелната детска ясла/детската градина – удостоверява се от ИСОДЗ.

Необходими документи: За подготвителните групи към училищата – удостоверява от училището

Седми критерий – Деца – близнаци – 1 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

Осми критерий – Деца родени с разлика до 2 години (не се прилага за деца-близнаци) – 1 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

Ползва се само един от критериите 6, 7 и 8

 

Социални критерии

Девети критерий – Дете с двама починали родители – 7 т.

Необходими документи: Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

Десети критерий – Дете с един починал родител – 6 т.

Необходими документи: Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

Единадесети критерий – Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % – 4 т.

Необходими документи: Копие от решение на ТЕЛК или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Дванадесети критерий – Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 4 т.

Необходими документи: За неизвестен родител – копие от удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
За родител с отнети родитески права – влязло в сила съдебно решение.

Тринадесети критерий – Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т.

Необходими документи: Копие от влязло в сила съдебно решение или заповед за настаняване или писмо от дирекция „Социално подпомагане”.

Четиринадесети критерий – Дете в риск по смисъла на §1, т. 6, б. „б“ и б. „в“ от допълнителните разпоредби на ЗПУО – 3 т.

Необходими документи: Писмо от дирекция „Социално подпомагане”.

Петнадесети критерий – Дете, което живее в семейство/ домакинство с три и повече деца – 2 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация или се удостоверява служебно.

Допълнителни критерии

Шестнадесети критерий – Деца със специални образователни
потребности /СОП/ – до три деца в група /само за децата над 3 годишна възраст от ДГ, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата/ – 7 т.

За самостоятелни детски ясли – деца със специални образователни потребности (деца с увреден слух) – без ограничения (само за детска ясла № 35) – 7 т.

Необходими документи: Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП. Медицински документи.

Седемнадесети критери – Деца с хронични заболявания – 3 т.

Необходими документи: Експертно решение на ТЕЛК за детето с над 50 % степен на увреждане /копие/ или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 16 и 17